Personvern

 

Personvern er viktig for både våre kunder og oss i Chess. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

Vi har utarbeidet denne Personvernerklæringen for å:

 • vise hvordan Chess respekterer og beskytter ditt privatliv,
 • forklare hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine, og
 • fortelle deg hvilke rettigheter du har

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre produkter og tjenester, samt besøk på våre nettsider fra og med 10. juli 2016. Den gjelder ikke behandling av personopplysninger på andre selskapers nettsted eller tjenester, selv om du bruker disse gjennom vårt mobilnett eller øvrige tjenester.

Terminologi

For at du skal forstå denne erklæringen har vi definert en del viktige begreper:

 • Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Se avsnittet «Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?» for informasjon om hva slags personopplysninger vi behandler.
 • Trafikkdata er data som er nødvendig for å overføre eller fakturere samtaler, meldinger eller data i mobilnettet.  Ved bruk av mobilnettet genereres det eksempelvis opplysninger om hvem som er sender og mottaker av en melding eller en telefonsamtale, start- og sluttidspunkt, samt lokaliseringen av mobiltelefonen (eller annet terminalutstyr) i dekningsområdet til en bestemt basestasjon. Hvis trafikkdata direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson er disse også klassifisert som personopplysninger.
 • Lokaliseringsdata er alle opplysninger som behandles i mobilnettet som angir den geografiske posisjonen til mobiltelefonen eller annet utstyr som bruker nettet. Det at mobiltelefonen din befinner seg innenfor dekningsområdet til en bestemt basestasjon i mobilnettet er et eksempel på lokaliseringsdata.
 • Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson
 • Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.
 • Kunde er enhver som abonnerer på, kjøper eller bruker våre tjenester. Kunden som Chess har en avtale med bør sørge for at eventuelle andre brukere (f. eks. familiemedlemmer) under hans/hennes abonnement er informert om denne Personvernerklæringen.

Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Chess leverer mange ulike tjenester. Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke tjenester du bruker, abonnerer på eller kjøper, samt hvilke opplysninger du gir oss ved kjøp eller i andre sammenhenger.

Vi samler inn personopplysninger som

 • du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester , abonnerer på våre nyhetsbrev eller kontakter oss med spørsmål.
 • registreres automatisk når du bruker en tjeneste, for eksempel når du bruker vårt mobilnett til å gjennomføre en telefonsamtale, sende en e-post eller besøker våre nettsider.
 • vi mottar fra andre kilder, så som andre tjenesteytere eller fra offentlig tilgjengelige registre (f. eks. Folkeregisteret).

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere deg for tjenestene.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon, så som navn og kontaktdetaljer,
 • Demografisk informasjon, så som fødselsdato og kjønn,
 • Opplysninger om kundeforholdet, så som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, markedsføringstillatelser og kontakt med kundeservice.,
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene, f. eks. trafikk- og lokaliseringsdata ved bruk av mobilnettet eller aktivitetslogger og teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc)
 • Andre opplysninger om tjenestebruken, så som data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider,
 • Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, så som informasjon om brukers identitet og passord som er påkrevet for å forvalte mobilsertifikater,
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Vi vil kunne koble sammen opplysninger innsamlet i forbindelse med ulike tjenester i den grad opplysningene er samlet inn for samme formål (se informasjon om formålene nedenfor).

Vi behandler barns personopplysninger etter samtykke fra foreldre/foresatte eller når dette er nødvendig og tillatt etter gjeldende lovgivning for å levere våre tjenester. Vi forsøker etter beste evne å sikre at foreldre/foresatte har samtykket til behandlingen av personopplysninger før denne iverksettes i forhold til tilgjengelig teknologi og mulig personvernrisiko forbundet med behandlingen.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg som kunde eller bruker til følgende formål:

 • Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med
 • levering av kommunikasjonstjenester, f. eks. for å overføre en samtale, tekstmelding eller e-post til mottaker,
 • identifikasjon av kunder og brukere,
 • fakturering, kredittkontroll og betalingsoppfølging, og
 • feilretting, kundeservice og klagebehandling.
 • Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi bruker eksempelvis statistiske data for å gruppere kunder på grunnlag av fakturering, datavolum og kundeforholdets varighet eller for å utarbeide rapporter om hvordan en persons bosted, alder eller andre karakteristika påvirker bruken av tjenestene. Vi kan også bruke personopplysninger for å optimalisere kommunikasjonsnettene våre eller for andre analysebehov.
 • Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder
 • å lage målgrupper for markedsføring
 • å tilpasse og målrette markedsføringen, eksempelvis ved å gi anbefalinger eller målrettet innhold i våre tjenester
 • utsendelse av nyhetsbrev og andre former for direkte markedsføring når dette er tillatt basert på ditt samtykke eller gjeldende lovgivning
 • markedsanalyser, kundetilfredshetsundersøkelser o.l.
 • å «vaske» kontaktinformasjon mot kunderegistrene til Facebook, Google og andre digitale aktører slik at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene
 • Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester og kommunikasjonsnett. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk av tjenester og bedrageri, f. eks. i tilfeller der kommunikasjonstjenester som er betalingspliktige har vært brukt gratis.
 • Overholdelse av lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
 • Andre formål du har samtykket til i: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

I samtlige av de ovennevnte tilfeller behandler vi kun personopplysninger i den grad det er nødvendig og forenelig med de angitte formålene, og vi vil alltid ta hensyn til behovet for beskyttelse av ditt privatliv.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?

Vi vil kunne oppgi personopplysninger til:

 • Andre avdelinger av Telia Norge AS som [Telia, OneCall og MyCall] når du samtykker eller det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eksempelvis for å forebygge misbruk av våre tjenester eller for å analysere kundemønstre på tvers av våre merkevarer.
 • Selskaper innen Telia-konsernet når du samtykker eller det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eksempelvis når det er nødvendig for å levere våre tjenester til deg.
 • “Databehandlere” som arbeider som underleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med denne Personvernerklæringen og norsk personvernlovgivning, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU/EØS-området.
 • Nummeropplysningstjenester, hvor norsk lov pålegger oss å utlevere informasjon om navn, telefonnummer og adresse for publisering i offentlige nummeropplysningstjenester. Hvis du ikke ønsker at ditt telefonnummer er tilgjengelig i slike tjenester, kan du reservere deg mot oppføring i nummeropplysningstjenestene gjennom «Min Side» eller ved å kontakte kundeservice.
 • Andre teleoperatører eller tjenesteytere som yter tjenester for deg, f. eks. i forbindelse med bruk av mobiltjenester i utlandet. Når du bruker mobilnett som tilbys av andre operatører, vil disse operatører kunne samle inn og behandle personopplysninger knyttet til bruken, samt innhente enkelte opplysninger fra oss for å kunne levere sine tjenester. Denne behandlingen er underlagt tredjepartsoperatørens vilkår – ikke denne Personvernerklæring.
 • Andre parter med ditt samtykke, som eksempelvis innhentes i forbindelse med bestilling eller bruk av en bestemt tjeneste.  

Vi kan også utlevere informasjon:

 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.
 • I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f. eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av Telia Norges eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Som mange andre nettsteder bruker også vi informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier på våre nettsteder og andre digitale tjenester. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre nettsteder som er mest populære, herunder hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til ytelse, utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett.

Du finner oppdatert informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider. Her finner du også informasjon om dine valgmuligheter og samtykkeinnstillinger.

Vi bruker typisk informasjonen samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler for følgende formål:

 • Funksjonelle informasjonskapsler og tjenesteyting: Informasjonskapsler er meget viktig for driften av våre nettsteder og digitale tjenester, og de legger til rette for en god brukeropplevelse. Dersom du ønsker det kan du for eksempel slippe å legge inn ditt brukernavn, passord og eventuelle innstillinger hver gang du logger deg på våre tjenester.
 • Tjenesteutvikling: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av nettstedene og digitale tjenester, slik at vi kan forbedre disse.  Vi mottar for eksempel informasjon om hvilke nettsider som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende på våre nettsider.
 • Bruksanalyse: Vi bruker informasjonskapsler til å samle statistiske opplysninger om antall besøkende på våre nettsteder og digitale tjenester, samt til å evaluere effekten av annonsering. Vi kan samle inn informasjon fra for eksempel markedsføringsmateriell og nyhetsskriv sendt per e-post, for å finne ut om meldingene ble åpnet og om brukerne har klikket på lenker til våre nettsider i meldingen.
 • Målretting av markedsføring: Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi også samle inn informasjon for å rette annonser eller innhold mot en bestemt bruker gjennom bruk av såkalte målgrupper.

Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke.

Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (f. eks. Facebooks sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre sine nettsteder er underlagt tredjepartens personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis.

Hva er dine rettigheter og valgmuligheter?

Du har rett til å:

 • vite hvilken informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning),
 • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
 • reservere deg mot direkte markedsføring (telefonsalg, adressert post, e-post, SMS o.l.),
 • reservere deg mot oppføring i offentlige nummeropplysningstjenester
 • trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg.

Telia Norge er opptatt av å føre en ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet. Dersom du mener at vi ikke følger denne Personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til Telia Norge AS, eller eventuelt til Datatilsynet. Du kan også bruke vår varslingsportal som driftes eksternt for at du skal kunne varsle helt konfidensielt om kritikkverdige forhold.

Hvordan få kjennskap til endringer i Personvernerkæringen?

Vi kan ha behov for å oppdatere Personvernerklæringen  etter hvert som vår drift og våre tjenester utvikler seg, og vi oppfordrer deg derfor til jevnlig å sjekke siste versjon av denne Personvernerklæringen  på vårt nettsted. Ved større endringer vil vi også kunne forsøke å kontakte deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis gjennom e-post eller varsler på våre nettsteder og digitale tjenester.

Hvordan kontakte oss?

Telia Norge AS (org. nr. 981 929 055), Sandakerveien 140, 0484 Oslo, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte vårt kundesenter: [email protected].

Kundesenteret kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med Telia Norge sitt personvernombud.